ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÉPZÉSRE JELENTKEZÉS ESETÉN2020-10-12T08:50:27+01:00

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
KÉPZÉSRE JELENTKEZÉS ESETÉN

az Online Capital Investments Kft. (székhely: 1033 Budapest, Kéve utca 14., cégjegyzékszám: 01-09-952492, képviseli: Sebestyén Márton ügyvezető, felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/002771 (“Képző”) által üzemeltetett https://onlinecapital.hu/ domain néven elérhető weboldalon („Weboldal”) keresztül az ott meghirdetett képzésekre („Képzés”) történő jelentkezésekre és a Képzéseken történő részvételre vonatkozóan létrejött szerződésekre irányadó általános szerződési feltételeket, és ennek keretében a Képzésen résztvevő természetes személyek („Résztvevő”), valamint – ha az a Résztvevőtől eltérő -, a Képzést megrendelő és annak költségeit viselő személy (“Költségviselő”) azon jogait és kötelezettségeit tartalmazza (együttesen: „Felek”), amelyet az egyedi felnőttképzési szerződés, vagy a felnőttképzésre irányuló, visszaigazolt és elfogadott megrendelés (együtt: “Egyedi szerződés”) nem szabályoz. Az Egyedi szerződés és az ÁSZF – annak mellékleteivel együtt – egy egységet képez (együtt: “Képzési szerződés”), együtt értelmezendő, azzal, hogy esetleges ellentmondás esetén az Egyedi szerződés rendelkezései az irányadók.

A Képzésre történő jelentkezéssel a Résztvevő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Résztvevő a jelen ÁSZFet nem fogadja el, a Képzésre nem jelentkezhet, és azon nem vehet részt. 

1. A Képzési szerződés tárgya

A Képző tevékenységi körébe illeszkedő, saját képzési program alapján megvalósuló, iskolarendszeren kívüli felnőttképzést, tanfolyamokat, tréningeket, workshopokat szervez. A Felek tudomásul veszik, hogy a Képzőnek a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 13. §-a alapján a Résztvevővel felnőttképzési szerződést kell kötnie. 

A Képzés nevét, kódját, típusát, formáját (egyéni / csoportos; elméleti / gyakorlati), helyszínét, óraszámát (tananyagegységre bontva, óraszám és helyszín szerint), tervezett kezdési és befejezési dátumát, a Képzéssel esetlegesen megszerezhető dokumentum megjelölését és – esetlegesen – a résztvevők minimális vagy maximális létszámát a Képző Képzésre vonatkozó Weboldala tartalmazza.

Amennyiben a Képző Weboldala a résztvevők minimális vagy maximális számára vonatkozó adatot tartalmaz, akkor a Képző fenntartja a jogot, hogy a Képzést az ott megjelölt jelentkezői minimum létszám alatt nem indítja, így a minimum létszám alatti jelentkezők, illetve a  megjelölt jelentkezői maximum létszám feletti jelentkezők esetén a Résztvevő automatikusan a legközelebbi induló azonos Képzésre kerül felvételre. Képző a Képzés ezen okból történő későbbi indulásával összefüggésben mindennemű felelősségét kizárja. Ha a Résztvevő a legközelebbi induló Képzésen való részvételi szándékát kifejezetten visszavonja, akkor a már befizetett képzési díjat Képző visszafizeti. 

A Képzést a Képző saját képzési programja alapján tartja. A Képzés összeállítása: oktató által vezetett tanfolyam; elméleti és gyakorlati anyagok. A Képző fenntartja magának a Képzés időpontja, az oktatók személye megváltoztatásának jogát. Amennyiben a Képzés a Képző hibájából marad el, köteles díjmentes pót-Képzést tartani és annak időpontjáról a Résztvevőt értesíteni.

2. Jelentkezés

A Weboldalon keresztül a Képzésre elektronikus úton lehet jelentkezni. A Weboldalon elhelyezett megrendelő kitöltésekor a Résztvevőnek ki kell választania a meghirdetett képzési időpontok közül azt, amelyen részt kíván venni és meg kell adnia a következő adatait: teljes név, beosztás, telefonszám, e-mail cím, telefonszám, finanszírozott Képzés esetén a Költségviselő számlázási neve, számlázási címe, adószáma. A Résztvevő a “Megrendelem” gombra kattintással küldheti el a jelentkezését. A “Megrendelem” gomb megnyomása fizetési kötelezettséget keletkeztet. A Résztvevő a jelentkezés elküldésekor elfogadja a jelen ÁSZF-et és a Weboldalról elérhető Adatkezelési tájékoztatót, valamint önkéntes és kifejezett hozzájárulása alapján feliratkozhat a Képző hírlevelére. 

A Képző a jelentkezés beérkezését követően, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a Résztvevő által a jelentkezés során megadott e-mail címre, amely tartalmazza a jelentkezés adatait, valamint a számlázási adatokat. A Résztvevőnek / a Költségviselőnek a Képzés részvételi díját a visszaigazoló e-mailhez csatolt díjbekérőn írt határidőn belül kell megfizetnie az e-mailben található számlaszámra történő átutalással. A Résztvevők helye a Képzésen a megfizetett részvételi díjak Képzőhöz történő beérkezésének sorrendjében biztosított. Ha a Résztvevő / Költségviselő a visszaigazoló e-mailben írt fizetési határidőn belül a Képzés részvételi díját nem fizeti meg, úgy ezt a Képző a Résztvevő szerződéstől történő elállásának tekinti. A részvételi díj Képzőhöz történő beérkezését követően a Résztvevő a véglegessé vált jelentkezéséről e-mail útján visszaigazolást kap. 

A Résztvevő által megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Résztvevő felel. A Képző kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon vagy a Képzési szerződésben megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel.

A Képző fenntartja magának a jogot arra, hogy jelentkezéseket visszautasítson (pl. versenyérdek-ellentét miatt).

A felnőttképzési szerződést a Felek – a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 13. §-a alapján meghatározott tartalommal – a Képzés napján írásban, kettő példányban megkötik, amelyből egy példány Képzőt, egy példány pedig Résztvevőt illet. A felnőttképzési szerződés tervezetét Képző a Résztvevő megrendelés során megadott e-mailcímére a Képzés időpontját megelőzően előzetesen megküldi. 

3. A Képzés díja, fizetés

A Képzésen történő részvételért fizetendő díj összege, a fizetés módja, esedékessége a Weboldalon és az Egyedi szerződésben is feltüntetésre kerül.  A Résztvevő a részvételi díjat a Képző jelentkezést visszaigazoló e-mailben elküldött díjbekérőn szereplő bankszámlaszámára történő átutalással egyenlítheti ki a díjbekérőn foglalt határidőben  – 8 (nyolc) napon belül – vagy, – amennyiben a megrendeléskor a Weboldalon opcionálisan bankkártyás fizetési mód is szerepel – , akkor a részvételi díj megrendeléskor bankkártyás fizetési módot választva azonnali online bankkártyás tranzakcióval is kiegyenlíthető. Az online kártyás fizetés az OTP Bank által üzemeltetett oldalon történik. Az OTP Bank kártyás fizetésről szóló tájékoztatója a következő linken olvasható: https://simplepay.hu/vasarlo-aff/. A részvételi díj megfizetésének időpontja az az időpont, amikor a részvételi díj összege a Képző bankszámlájára megérkezik. A részvételi díjról kiállított eredeti számlát alapesetben a Képző e-mailen, vagy külön kérésre postai úton juttatja el a Résztvevő / Költségviselő részére az általa a megrendeléskor megadott megfelelő elérhetőségre. 

  • A Képzésről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.

Finanszírozott Képzés az a képzés, amelyet a Résztvevő helyett a Költségviselő rendel meg, és amelynek költségeit a Költségviselő viseli. A Képzésről kiállítandó számla finanszírozott Képzés esetén a Költségviselő nevére kerül kiállításra. Finanszírozott Képzés esetén Költségviselőnként maximum 9 (kilenc) Résztvevő vehet részt egy Képzésen.

4. A Képzés államháztartási vagy Európai Uniós forrása

Ha a Képzés támogatott, akkor a támogatás nevét, összegét az Egyedi szerződés források szerinti bontásban tartalmazza.

5. Résztvevő jogai és kötelezettségei

A Résztvevőnek jogában áll a Képzésen részt venni, jegyzetelni és a kiadott anyagokat saját tanulási célra felhasználni. 

A Képzésen a Résztvevő személyét lehetőség van a Képzést megelőző napig e-mailen vagy postai úton módosítani akár a befizetés megérkezése után is. 

A Képzést a Képző engedélye nélkül tilos bármilyen eszközzel rögzíteni, tilos bármilyen felvétel készítése. Ezen pont megszegése a Résztvevő Képzésen való részvételének felfüggesztését vonja maga után. Ilyen esetben a Képző a Képzés részvételi díját nem téríti vissza. 

A Résztvevő nem tanúsíthat olyan magatartást még hozzászólások formájában sem, amely a Képzés többi résztvevőjét, oktatóit, illetve a Képző jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná. 

Finanszírozott Képzés esetén a megrendelőnek a Költségviselő minősül, így a Képzési szerződés megszüntetésével, módosításával kapcsolatos jognyilatkozatokat kizárólag Költségviselő tehet. Így különösen az elállás joga Költségviselőt illeti, a Képző kárfelelőssége Költségviselő felé áll fenn, a személyi adatok Költségviselő részére korlátozásmentesen kiadhatók, az együttműködési kötelezettség és a panasz joga viszont Résztvevőt és Költségviselőt is megilleti. 

6. A Képző jogai és kötelezettségei 

Képző vállalja, hogy a Képzéshez a tárgyi és személyi feltételeket biztosítja, a Képzést jó színvonalon lefolytatja. A Képzés ütemtervének esetleges módosulásáról Résztvevőt tájékoztatja.

A Képző kijelenti, hogy a Képzés teljes időtartama alatt rendelkezik a felnőttképzési államigazgatási szerv által kiadott érvényes felnőttképzési nyilvántartási számmal. A Képző kötelezettséget vállal arra, hogy a jogszabályban előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti.

Felek rögzítik, hogy a Képzés eredményességére a Képző nem vállal kötelezettséget, mivel a tudás elsajátítása a Résztvevő képességein, hozzáállásán és – egyes Képzések esetén – a csoport minőségén is múlik.

A Képző jogosult a Résztvevőt a Képzésben való részvételből kizárni, amennyiben tanúsított magatartása a Képzést, az oktatót vagy a Képzés többi résztvevőjét súlyosan vagy ismételten megzavarja, és ezzel akadályozza a Képzést. A Képzésből az ÁSZF szerinti bármely kizárás esetén a Képzés díja nem jár vissza. 

Amennyiben bizonyítható módon Képző mulasztása következtében a megkezdett Képzést nem lehet befejezni, Képzőt a képzési díj kiegyenlített részének erejéig visszafizetési kötelezettség terheli, ezt meghaladóan Képző a kárfelelősségét kizárja.

A Képző megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle, sem kifejezett, sem vélelmezett szavatosságot vagy garanciát nem vállal a Weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. A Képző nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Résztvevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Képzésre a Képző ELÉGEDETTSÉGI GARANCIÁT vállal a Résztvevők felé. E szerint, amennyiben a Résztvevő a Képzés napján legkésőbb 11.30-ig írásban jelzi, hogy a Képzés színvonalával nem elégedett, úgy a Képző a Résztvevő részére visszafizeti a Képzés részvételi díját a Képzés napjától számított 3 (három) napon belül. Az Résztvevő elégedetlenségének határidőben történő jelzése esetén a Képzés további részén nem vehet részt.   

A Képző a Képzés befejezésekor elégedettségi kérdőív kitöltését kéri a Résztvevőktől, amely Résztvevők általi kitöltése önkéntes, és – választásuk szerint – anonim.

7. Képzéstől való elállás, a Képzés lemondása

Online jelentkezés esetén, amennyiben a Résztvevő szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személynek (“Fogyasztónak”) minősül,  a fogyasztók és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. kormányrendelet szerint a Fogyasztó indokolás nélkül jogosult elállni a Képzési szerződéstől, illetve felmondani a Képzési szerződést a szerződéskötést követő 14 (tizennégy) napon belül a Képző részére postai vagy elektronikus úton küldött erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján. A Fogyasztó határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Ha a Fogyasztó felmondja a szerződést, haladéktalanul, de legkésőbb a felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül a Képző visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során a Képző az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. Amennyiben a szerződéskötés és a Képzés időpontja között kevesebb mint 14 (tizennégy) nap van hátra és a Képző a Fogyasztó kifejezett kérésére biztosította a részvételt a képzési, tanfolyami időponton, a Fogyasztó kizárólag a részvételi díj arányos részének visszatérítésére jogosult.

Amennyiben a Résztvevő nem minősül Fogyasztónak, úgy a Képzés lemondása csak írásban és csak a Képzés kezdetét megelőzően lehetséges. Lemondás esetén fizetendő: (1) a Képzés kezdetét megelőző legalább 10 (tíz) munkanappal közölt elállás esetén – nincs fizetési kötelezettség; (2) a Képzés kezdetét megelőző 10-5 (tíz-öt) munkanap között közölt elállás esetén – a képzés díjának 50%-a; (3) a Képzés kezdetét megelőző 5 (öt) munkanapon belül közölt elállás esetén (ideértve azt is, ha a Résztvevő minden írásbeli visszajelzés nélkül marad távol a tanfolyamtól) – a képzés díjának 100%-a. Egyedi mérlegelés alapján, amennyiben a részvételre való képesség hiánya igazolt (ilyen igazolás céljára szolgáló dokumentum lehet különösen: rendőrségi / bírósági / orvosi / kezelőorvosi / háziorvosi igazolás, betegségről készült lelet, kórházi zárójelentés), a Képző a jelen pont szerinti fizetési kötelezettség alól a Résztvevőt részben vagy egészben mentesítheti.

8. Szerzői jog

A Képzések keretében kiadott, a Résztvevő részére átadott online anyagok, kiadványok, prezentációk, videók, hanganyagok és azok minden egyes összetevője („Szellemi alkotás”) szerzői jogi védelem alá esik, amelynek jogosultja a Képző. A Képző a Szellemi alkotások bármilyen módszerrel, technikával történő rögzítésével, másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot fenntartja. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten biztosított felhasználási engedélyen kívül a Képző minden, a Szellemi Alkotásokhoz fűződő jogot fenntart. A Képző nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad a Résztvevőnek, hogy a Szellemi alkotásokat kizárólag saját személyes használat céljára, azok rendeltetésének megfelelően használja. A Résztvevő a Szellemi alkotásokat nem módosíthatja, nem rögzítheti, nem mentheti, nem sokszorosíthatja, nem terjesztheti. A Szellemi alkotásokat a Résztvevő nem veheti és nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe, illetve nem jogosult a Résztvevőt a jelen ÁSZF alapján megillető jogokat másra átruházni. 

A Szellemi alkotások kereskedelmi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján (pl. CD, DVD, BLU-RAY, HD-DVD, VHS, MINI-DV kazetta stb.) történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá a Szellemi alkotások bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában. 

9. Adatkezelés

Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Képzésben való részvételhez az adatkezelés kötelező. A Résztvevő a Képzési szerződés megkötésével hozzájárul adatainak a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. §-a  szerinti nyilvántartásához és az Adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez. Az adatkezelés részletes szabályait – a Weboldalon található, és a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képező – Adatkezelési tájékoztató tartalmazza. A Képző kötelezettséget vállal arra, hogy a személyi adatokat bizalmasan kezeli, és azokat – a törvényben meghatározott kivételektől eltekintve – harmadik személy számára csak a Résztvevő írásbeli hozzájárulásával adja ki. A Képzési szerződést a Képző köteles 8 (nyolc) éven át megőrizni.

A Képző a Képzésről kép- és hangfelvételt, illetve fényképet készíthet. Ezeket a hang és képanyagokat a Képző nyomtatott és online anyagaiban, illetve a Képzésről szóló tudósításaiban felhasználhatja, ezen felhasználáshoz Résztvevő kifejezetten hozzájárul.

10. Együttműködés, panaszkezelés

Felek megállapodnak, hogy az esetleges vitás kérdések tisztázásában együttműködnek. A Résztvevő észrevételeit, panaszait az alábbi elérhetőségeken jelezheti: Telefon: +36 20 255 73 71, Email: info@onlinecapital.hu. A beérkezett panaszokat Képző 30 (harminc) napon belül elbírálja és a Résztvevő által megadott elérhetőségen a Résztvevőt írásban értesíti az eredményről. 

Amennyiben a Képző és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Képzővel való tárgyalások során nem rendeződik, a Fogyasztó a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Képző székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Fogyasztó számára:  (1) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,  (2) Békéltető Testület eljárásának kezdeményezése (Budapesti Békéltető Testület Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefon: 06-1-488-2131 Fax: 06-1-488-2186 E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu),  (3) Bírósági eljárás kezdeményezése. 

11. Egyéb rendelkezések

A Weboldalon történő Képzésre jelentkezés tekintetében különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, fogyasztó általi részvétel esetén a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (ll.26.) kormányrendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. A Képző bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. 

Hatályos: 2020. október 7-től


Go to Top