Adatvédelmi Tájékoztató

a Képzésekre vonatkozóan

1.Bevezetés

Ez a dokumentum az Online Capital Investments Kft. mint adatkezelő által által üzemeltetett https://onlinecapital.hu/ domain néven elérhető weboldalon („Weboldal”) keresztül az ott meghirdetett képzésekre („Képzés”) történő jelentkezésekkel és a Képzéseken történő részvétellel kapcsolatosan kezelt személyes adatokra vonatkozó adatvédelmi tájékoztatót tartalmazza („Adatvédelmi Tájékoztató“). Az Online Capital Investments Kft. (székhelye: 1033 Budapest, Kéve u. 14..; cégjegyzékszám: 01-09-952492, képviseletében eljár: Sebestyén Márton ügyvezető ”Adatkezelő”) a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban tesz eleget az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet („GDPR”) 13. cikke, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info tv.”) 20. §-a által előírt, személyes adatkezeléshez kapcsolódó, előzetes tájékoztatási kötelezettségének.

Az Adatkezelő Képzésén történő részvételhez, az Adatkezelővel történő felnőttképzési szerződés megkötése céljából, valamint a létrejött szerződés teljesítése során szükséges, hogy Ön személyes adatokat adjon meg az Adatkezelő részére. A jelen Adatvédelmi Tájékoztató a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően meghatározza, hogy az Ön által megadott személyes adatokat milyen célból, mennyi ideig és hogyan kezeljük, valamint az adatkezeléssel kapcsolatban Önnek milyen jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségei vannak. Kérjük, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót szíveskedjen elolvasni, mivel a Képzés igénybevételének feltétele, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt feltételeket Ön elfogadja. A Képzésen való részvételhez Ön köteles a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót megismerni, annak rendelkezéseit elfogadni.

Ha a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban Önnek bármilyen kérdése vagy észrevétele van, akkor a Weboldal használata, illetve személyes adatainak átadása előtt kérjük lépjen kapcsolatba az Adatkezelővel a megadott elérhetőségeink valamelyikén.

2. Az Adatkezelő adatai és elérhetőségei

A Weboldalon keresztül megvalósuló személyes adatkezelések szempontjából adatkezelőnek az Online Capital Investments Kft. minősül, amelynek lényeges adatai az alábbiak:

név: Online Capital Investments Kft.

székhely: 1033 Budapest, Kéve utca 14.

cégjegyzékszám: 01-09-952492

adószám: 23091223-2-41 

telefonszám: +36 20 255 73 71

email cím: info@onlinecapital.hu

képviseli: Sebestyén Márton ügyvezető, önálló aláírási jogosultsággal

Mindazon adatkezelések esetén, ahol az Adatkezelő mellett más személy is érintett a személyes adatkezelésekben, akár mint közös adatkezelő, akár másik adatkezelő, akár mint adatfeldolgozó, az Adatkezelő a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban a vonatkozó információkat feltünteti.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatót kell alkalmazni abban az esetben is, amikor Ön kapcsolatba lép az Adatkezelővel, vagy az Adatkezelő veszi fel a kapcsolatot Önnel a Képzéssel kapcsolatban.

A Weboldal esetenként külső, harmadik személyek által üzemeltetett weboldalra, ilyen személyek által nyújtott szolgáltatásokra mutató linkeket tartalmaz, amelyekre a harmadik személy által meghatározott adatvédelmi szabályok vonatkoznak. Ilyen esetekben kérjük figyelmesen olvassa el a harmadik személyek által közzétett, vonatkozó általános szerződési feltételeket és adatvédelmi tájékoztatást személyes adatainak harmadik személy részére történő megadása előtt. Tekintettel arra, hogy a harmadik személyek által meghatározott és közzétett szerződési feltételekre és a szolgáltatásuk működésére az Adatkezelőnek nincs befolyása, azokért nem az Adatkezelő, hanem az igénybe vett külső szolgáltató vállal felelősséget.

3.Fogalommeghatározások

A jelen pontban nem definiált nagybetűs kifejezések a jelen Adatvédelmi Tájékoztató elválaszthatatlan részét képező Általános Szerződési Feltételekben definiált jelentéssel bírnak.

Személyes adat: bármely olyan adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy akár közvetett, akár közvetlen módon azonosítható. A Képzés igénybevétele során különösen ilyen a teljes név, beosztás, telefonszám, e-mail cím, számlázási név, számlázási cím, anyja  neve, születési hely és idő, neme, állampolgársága, nem magyar résztvevő esetén tartózkodási engedély-száma, iskolai végzettség, TAJ-szám, adószám.

Érintett: az a természetes személy (Ön), akinek a személyes adata a tárgya valamely adatkezelésnek. A Képzéseket az Adatkezelő kizárólag 18. életévét betöltött természetes személyeknek (“Résztvevők”) nyújtja. Finanszírozott Képzés esetén Érintett lehet egyebek mellett a költségviselő (“Költségviselő”) kapcsolattartójaként megadott személy.

Képzés: A jelen Adatvédelmi Tájékoztató kiterjed a Képzés leírásának böngészésére, a Képzés megrendelésére, a Képzéssel kapcsolatos információk rendelkezésre bocsátására, a megrendelés teljesítésére, a Képzéssel kapcsolatos bármely kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítására és kapcsolattartásra, a  felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 13. §-a alapján a Képzéssel kapcsolatos felnőttképzési szerződés megkötésére, és az azzal kapcsolatos jogszabályban előírt kötelező adatkezelésre, adatszolgáltatásra és adattovábbításra. 

Adatkezelő: az a személy, aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza. A Weboldalon keresztül megvalósuló személyes adatkezelések esetén az adatkezelő képviseletében eljáró személy, de bizonyos folyamatokban, ahol ez külön megjelölésre kerül, az Adatkezelőn kívül további adatkezelők is végeznek adatkezelési tevékenységet.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel, a személyes adatok vonatkozásában adatkezelési műveleteket hajt végre. Az Adatkezelő adatkezelési folyamataihoz adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyeket jelen Adatvédelmi tájékoztatóban megjelölünk.

Adatkezelés: a személyes adatokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet, vagy műveletek összessége, mint például a személyes adatok gyűjtése, tárolása, rögzítése, közlése, továbbítása, felhasználása.

Adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő a személyes adatokat szerződés megkötése, illetve szerződés teljesítése, valamint az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség céljából, vagy jogos érdek alapján, ahol pedig ezt a személyes adatok felvételénél kifejezetten megjelöli, az érintett hozzájárulása alapján kezeli. Az Adatkezelő az egyes adatkezelésekre vonatkozóan tájékoztatást ad az adatkezelés jogalapjáról.

Hozzájárulás: az Érintett által az Adatkezelő részére adott engedély a személyes adatai konkrét cél érdekében történő kezelésére vonatkozóan.

Adatkezelési cél: a személyes adatok kezelésének konkrétan meghatározott célja, mint például az Adatkezelő és a Résztvevő közötti szerződés létrehozása, vagy teljesítése.

Kezelt adatok köre: a kezelt személyes adatokat az egyes adatkezeléseknél adja meg az Adatkezelő.

Adatkezelés időtartama: az az időtartam, ameddig az Adatkezelő jogosult kezelni a személyes adatokat, amely adatot az egyes adatkezeléseknél ad meg az Adatkezelő.

4.Adatkezelés jogalapja, célja és ideje és címzettjei

Az Érintettek a Képzéssel kapcsolatosan kétféleképpen adhatnak meg magukról információkat, adatokat:  

 • A Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele, a Képzésre történő jelentkezés során, valamint a felnőttképzési szerződés megkötése során  kifejezetten megadott, illetve rendelkezésre bocsátott személyes adatok (lásd 4.1. rész).  
 • A Weboldal használatával összefüggésben az Adatkezelő részére, a Weboldalra látogatással, annak használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk (lásd 4.2. rész). 

Az adatkezelés jogalapjai a Weboldal Képzéssel kapcsolatos szolgáltatásaink igénybevétele során a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Érintett önkéntes hozzájárulása, a felnőttképzési szerződés megkötése során a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján a felnőttképzési szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján a felnőttképzési szerződéssel kapcsolatosan a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. §-ában az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés.

Az Érintett tudomásul veszi, hogy a Képzésben való részvételéhez, valamint a felnőttképzési szerződés megkötéséhez az adatkezelés kötelező. A Résztvevő a Képzési szerződés megkötésével hozzájárul adatainak a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. §-a  szerinti nyilvántartásához és az Adatvédelmi tájékoztató szerinti kezeléséhez. 

Adatkezelő a megadott személyes adatokat az alább meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett, előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását beszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban az adott Érintettel fennálló jogviszony fennállásának időtartama alatt kezeli (mely időszak végeztével az Érintettre vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek), illetve amíg az Érintett nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza hozzájárulását.

A személyes adatok címzettjei az Adatkezelőnek a Képzési szerződés teljesítésével valamint az ügyfél-adatbázis működtetésével kapcsolatban illetékes munkavállalói vagy megbízottai, valamint a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt Adatfeldolgozók az ott írtak szerint.

4.1 Kezelt személyes adatok

Adatkezelés Kezelt adatok köre Adatkezelés időtartama Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
Képzésre jelentkezés a Weboldalon Név 

Email-cím Telefonszám

Beosztás Számlázási név Számlázási cím

LinkedIn profil URL

A Weboldalon történő jelentkezés során megadott személyes adatokat Adatkezelő addig kezeli, amíg az Érintettel a jogviszony fennáll, illetve, amíg az Érintett nem kéri adatainak a törlését. (kivételt képeznek ez alól azon személyes adatok, melyeknek megőrzését jogszabály írja elő, pl. számviteli bizonylatok megőrzése: 8 (nyolc) év). Képzésre történő jelentkezések nyilvántartása, teljesítése, kapcsolattartás a Képzéssel összefüggésben.

A Képzés megrendelése, az arra vonatkozó szerződés létrehozása és teljesítése, az abból eredő jogok gyakorlása.

A Képzésre vonatkozó, az Adatkezelő és az Adatkezelő közötti szerződés teljesítése, az abból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

(GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont)

Felnőttképzési szerződés megkötése Név

Születési név

Anyja  neve Születési hely és idő

Nem Állampolgárság

Nem magyar résztvevő esetén tartózkodási engedély-szám

Lakcím

Iskolai végzettség

TAJ-szám

Adószám

Telefonszám

Email-cím

Beosztás

Az Adatkezelő a felnőttképzési szerződésbe kötelezően belefoglalandó személyes adatokat a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított 8. (nyolcadik) év utolsó napjáig kezeli. Az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.

Az államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára az adatokat továbbítani kell.

Ezen túlmenően Adatkezelő a személyes adatokhoz kizárólag a Képzés megvalósításának ellenőrzésére feljogosított szervek számára nyújt hozzáférést. 

Felnőttképzési szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont), valamint

az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont)

Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. §-a  szerint.

Az Érintett a felnőttképzési szerződésben megtilthatja természetes személyazonosító adatainak, elektronikus levelezési címének, adóazonosító jelének továbbítását. 

Hírlevél, DM tevékenység Név 

Email-cím Telefonszám

Mindaddig kezeli az Adatkezelő ezen adatokat, ameddig az Érintett le nem iratkozik a hírlevélről a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva vagy amíg nem kéri levételét emailben vagy postai úton. Adatkezelő termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése, promóciót népszerűsítő, egyéb reklámüzenetek, üzletpolitikai célú megkeresések küldése az Érintettek részére.  Érintett önkéntes hozzájárulása. 

(GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Képzés vagy tanfolyam értesítő  Név 

Email_cím

Mindaddig kezeli az Adatkezelő ezen adatokat, ameddig az Érintett le nem iratkozik az értesítőben megtalálható link segítségével vagy nem kéri levéltelét emailben vagy postai úton. Adatkezelő Időszakosan indít Képzéseket, így, ha az Érintett nem talál az oldalon meghirdetett Képzést, úgy az Érintett igényelheti, hogy a Képzés meghirdetéséről emailben értesítést kapjon. Érintett önkéntes hozzájárulása.

(GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Kapcsolat-

tartói adatok

Név

Email_cím Cégnév

Kifejezett tiltakozása hiányában további üzletszerzés céljából az Adatkezelő az adatait az adatfelvételtől számított 2 (kettő) évig megőrzi, illetve amíg 

az Érintett nem kéri adatainak a törlését emailben vagy postai úton.

Finanszírozott Képzés esetén a kapcsolattartói adatok megadása a Képzés költségtérítése miatt, ügyintézési célból szükséges.  Érintett önkéntes hozzájárulása.

(GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Blog hozzászólás Név 

Email 

A blogbejegyzéshez történő hozzászólás során megjelenítésre kerül az Érintett neve, email címe viszont nem. Az itt megadott adatok kezelése mindaddig tart, amíg az Érintett hozzájárulását vissza nem vonja írásban. Hozzászólás írásának lehetővé tétele az Érintett részére. Érintett önkéntes hozzájárulása.

(GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Álló- és mozgókép készítése, felhasználása, nyilvánosságra hozatala Arckép

Fénykép

Név

A Képzésen a felvétel készítésétől számított legfeljebb 2 (kettő) év, vagy az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.  Az Adatkezelő által tulajdonolt vagy üzemeltetett weboldalakon, landing oldalakon, közösségi oldalakon (Facebook, nstagram, LinkedIn, stb.) történő nyilvánosságra hozatal. Érintett önkéntes hozzájárulása.

(GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Weboldal használata során gyűjtött adatok  Technikai adatok, mint Érintett IP címe, látogatás dátuma és időpontja, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe, melyet a rendszer a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplóz. Naplózás időpontjától számított 5 (öt) év. Weboldal és a szolgáltatások fejlesztése. Ezen adatok az Érintett beazonosítására alkalmatlanok.  Érintett önkéntes hozzájárulása.

(GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

4.2 Weboldal használatával összefüggésben gyűjtött adatok

A Weboldal látogatóinak Weboldalon történő aktivitására, a Képzés megrendelésére vonatkozó tevékenységének adatait az Adatkezelő a szolgáltatásai fejlesztésére, sikerességének mérésére statisztikai célból felhasználja. A Weboldal használata során az Adatkezelő sütiket használ, amelyek segítségével adatot tárol a Weboldalt látogató Megrendelő eszközén. A sütik használatával kapcsolatos adatkezelés jogalapjáról, a kezelt személyes adatok köréről, címzettjeiről és az adatkezelés időtartamáról részletes tájékoztatást talál a jelen Adatvédelmi Tájékoztató elválaszthatatlan részét képező sütitájékoztatóban, melyet erre a linkre kattintva tud elérni: https://onlinecapital.hu/sutikezelesi-szabalyzat/

4.2.1 Cookie-k kezelése 

Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt” cookie-k, a biztonsági cookie-k.  

 • Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Weboldal hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.  
 • Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ az Adatkezelő a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. 

Kezelt adatok köre: IP cím, látogatás dátum, időpont. 

Az Érintettek köre: A Weboldalt látogató valamennyi Érintett. 

Az adatkezelés célja: Az Érintettek egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása. 

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetében a honlapok látogatásának befejezéséig, míg más esetben maximum 30 (harminc) napig tart. 

4.2.2. Sütik törlése 

Az Érintettnek joga van törölni a sütit saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni Beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomonkövetés megnevezéssel van lehetőség. A Weboldal tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban az Adatkezelővel. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat, web beacon-okat a az Érintett számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy az Érintettnek a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal. A Weboldalon külső (nem az adatkezelő vagy adatfeldolgozók által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhat és ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért pedig az Adatkezelő minden felelősségét kizárja. 

Személyes adat gyűjtésére és kezelésére, valamint az adott Érintettel történő felhasználására és beazonosítására nem kerül sor. 

Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook) internetes webhelyeken jeleníthetik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-k segítségével tárolják, hogy az Érintett korábban már látogatást tett az Adatkezelő Weboldalán, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket az Érintettnek (azaz remarketing tevékenységet folytatnak). 

4.2.3. Facebook által elhelyezett cookie-k (sütik) 

A Facebook által elhelyezett cookie-król bővebben a https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/ címen tájékozódhat, ahol a cookiek letiltásával kapcsolatban is informálódhat. 

4.2.4. Google Analytics által elhelyezett cookie-k (sütik) 

A Google Analytics a Google Inc. („Google”) elemző-szolgáltatása. A Google Analytics az Érintett számítógépén tárolt cookie-k (sütik) segítségével elemzi a Weboldalon létrejött felhasználói interakciókat. A webanalitikai célú adatkezelés jogalapja a Weboldalon használójának önkéntes hozzájárulása. Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép beazonosítása nehézkes, azonban az nem zárható ki. 

A Google Analytics cookie-k (sütik) által gyűjtött analitikai információk a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Ezeket az információkat a Google az Adatkezelő megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a felhasználók holnaplátogatási szokásait, riportokat állítson össze a Weboldalon használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen az Adatkezelő felé. A Google Analytics alkalmazás keretében – a böngészőn keresztül továbbított IPcímet a Google nem kapcsolja össze más adatokkal. A Google Analytics analitikai célú cookie-kat (sütiket) használ. 

A Google Analytics által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#analyticsjs 

4.2.5. Google Adwords 

A Weboldal a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Weboldal felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok az Adatkezelőtől. A Google által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu A Google adatvédelmi nyilatkozata megtekinthető az alábbi linken: https://policies.google.com/privacy?hl=hu 

4.2.6. Hotjar 

A Weboldal időszakosan a Hotjar webanalitikáját is használja a felhasználók viselkedésének elemzésére. A Hotjar az Érintett számítógépén tárolt cookie-k (sütik) segítségével elemzi a Weboldalon létrejött felhasználói interakciókat. A webanalitikai célú adatkezelés jogalapja a Weboldalon használójának önkéntes hozzájárulása. Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép beazonosítása nehézkes, azonban az nem zárható ki. A Hotjar analitikai célú cookie-kat (sütiket) használ. A Hotjar által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken: https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information

5.Adatfeldolgozók és adattovábbítások egyéb címzettjei

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott esetben és célból a Képzések nyújtása és az igénybevételük és teljesítésük biztosítása érdekében, előzetesen meghatározott harmadik személyek köre részére továbbítja. 

Továbbá az Adatkezelő – az Érintett tájékoztatása mellett – az erre irányuló szerződés alapján átadja a személyes adatokat adatfeldolgozók részére. Egyes esetekben a partnerek kifejezetten az Adatkezelő instrukciói alapján, azt meg nem haladó körben végeznek adatfeldolgozási műveleteket az Adatkezelő javára; ezen partnerek adatfeldolgozónak minősülnek, és igénybevételük külön hozzájárulást nem igényel. Más esetekben a partnerek az átadott személyes adatok felhasználásával, az adatkezeléssel összefüggésben saját döntéseket hozva (pl. címzettekkel egyeztetés) nyújtják saját szolgáltatásukat. E partnerek adatkezelőnek minősülnek, akik részére az adattovábbítás jogalapja igazodik az adatok Adatkezelő által történő kezelésének jogalapjához. Mind az adatfeldolgozó, mind az adatkezelő partnerekkel az Adatkezelő olyan szerződéseket köt, amelyekben e partnerek vállalják a részükre átadott személyes adatok vonatkozó jogszabályoknak megfelelő kezelését és titoktartást.

Az Adatkezelő Képzése nyújtása során alkalmazott adatkezelések esetén az alábbi címzettek részére közöl vagy továbbít személyes adatokat:

5.1. Szerverszolgáltató, Weboldal üzemeltetése

A Weboldal üzemeltetője az Adatkezelő. A Weboldalon megadott személyes adatok és egyéb tartalmak adatbázisának tárhelyét a Servergarden Kft. (1023 Budapest, Lajos utca 28-32.) mint adatfeldolgozó szerverszolgáltatásként nyújtja.

5.2 Ügyviteli rendszerek

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatainak a Képzés teljesítése, ügyfélszolgálat és panaszkezelés céljából történő kezelése során a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 • SalesAutopilot (székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.)
  • Az Adatkezelő által igénybevett szolgáltatások: Sales Autopilot a Képzés e-mail-kiszolgáló rendszerének biztosítására, rendszerüzenetek küldésére 
 • Google Ireland Limited (székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország)
  • Az Adatkezelő által igénybevett szolgáltatások: Gsuite az Érintettek által megadott személyes adatok tárolására, rendszerezésére

5.3 Résztvevői vélemények közzététele online és offline felületeken

A Képzés értékelésére vonatkozóan kezdeményezett elégedettségi kérdőív űrlapján az Érintett által megadott szöveges értékelés, valamint választásától függően teljes neve és pozíciója/keresztneve és/vagy cégneve, valamint álló- és mozgókép felvétele esetén arcképe, fényképe megjelenítésre kerül a Weboldalon, valamint az Adatkezelő által tulajdonolt vagy üzemeltetett egyéb weboldalakon, landing oldalakon, közösségi oldalakon (Facebook, Instagram, LinkedIn, stb.). 

A Facebook Ireland Ltd. (cím: 4 Grand Canal Square; Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország) mint önálló adatkezelő (Facebook és Instagram) adatkezelésére az alábbi linkeken található adatvédelmi tájékoztatók irányadók: https://www.facebook.com/privacy/explanation és https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=hc_fnav&bc[0]=Instagram%20S%C3%BAg%C3%B3&bc[1]=Adatv%C3%A9delmi%20%C3%A9s%20biztons%C3%A1gi%20k%C3%B6zpont

A LinkedIn Corporation (cím: Sunnyvale (HQ), CA, 1000 W Maude Ave., Amerikai Egyesült Államok) mint önálló adatkezelő adatkezelésére az alábbi linken található adatvédelmi tájékoztatója irányadó: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

5.4 Adattovábbítás harmadik országokba

Tájékoztatjuk, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt személyes adatokat egyes adatfeldolgozók EU-n kívüli harmadik országba, az Amerikai Egyesült Államokba kívánják továbbítani.

 • A Google LLC (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, California 94043, USA) szolgáltatásai, valamint a LinkedIn Corporation (cím: Sunnyvale (HQ), CA, 1000 W Maude Ave., Amerikai Egyesült Államok) szolgáltatásai tekintetében a részükre történő adattovábbítás a GDPR 49. § b) pontja szerinti feltétel teljesülése miatt lehetséges (az adattovábbítás az Érintett és az Adatkezelő közötti Képzési szerződés teljesítéséhez szükséges).

5.5 Adatkezelő szerződéses partnerei körének változása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy – változatlan célokra – időről időre adatfeldolgozási műveletet végző szerződéses partneri körét felülvizsgálja, és szükség esetén új partnerekkel létesítsen adatfeldolgozási műveleteket (is) tartalmazó szolgáltatásokra szerződéses kapcsolatot. Az Adatkezelő a mindenkori szerződéses partneri állományról az Érintett kérésére tájékoztatást ad, és az Adatvédelmi Tájékoztató mindenkori újabb változataiban a partneri kört szükség esetén frissíti.

6.Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A jelen pont szerinti érintetti jogok gyakorlására vonatkozó megkereséseket az Adatkezelő az info@onlinecapital.hu e-mail címen keresztül fogadja.

Az Adatkezelő az Érintetteket indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem Adatkezelőhöz történő beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, vagy megadja az intézkedés elmaradásának okát. Szükség esetén ez a határidő további 2 (kettő) hónappal meghosszabbítható, amelynek alkalmazása esetén az Adatkezelő a késedelem okának megjelölésével a kérelem kézhezvételét követő 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

Az Adatkezelő az elektronikus úton benyújtott kérelmekre a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

6.1. A tájékoztatáshoz/hozzáféréshez való jog

Az Érintett az Adatkezelő megadott elérhetőségein keresztül, levélben vagy emailben tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelőnél személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől információt kérjen arról, hogy mely személyes adatait, milyen jogalapon, milyen célból, milyen forrásból és mennyi ideig kezeli, illetve hogy kinek, mikor, milyen jogalapon, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket.

Az Érintett jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon akként, hogy az Adatkezelő az érintett személyes adatokat írásban vagy emailben megküldi az Érintett részére.

6.2. A helyesbítéshez való jog

Az Érintett az Adatkezelő II. pontban meghatározott elérhetőségein keresztül, levélben vagy emailben kérheti, hogy az Adatkezelő késedelem nélkül módosítsa valamely személyes adatát, illetve kérheti a hiányos személyes adatai kiegészítését, valamint a megrendeléskor megadott személyes adatait bármikor lehetősége van módosítani.

6.3. A törléshez/elfeledtetéshez való jog

Az Érintett az Adatkezelő email címén egyszerűen és könnyen kérheti, hogy az Adatkezelő késedelem nélkül törölje személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő kezelte;
 2. b) az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre,
 4. d) a személyes adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte;
 5. e) a személyes adatait az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekeknek kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az Adatkezelő lehetőséget nyújt az érintetti jog gyakorlására a II. pontban megadott elérhetőségein keresztül is írásban vagy emailben.

Ha az Adatkezelő az Érintett személyes adatait jelen Adatvédelmi Tájékoztató szerint harmadik személy címzettek részére továbbítja, közli (pl. adatfeldolgozók), úgy az Adatkezelő tájékoztatja a további címzetteket/adatfeldolgozókat arról, hogy az Érintett kérelmezte a személyes adatai másolatának törlését.

6.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett az Adatkezelő II. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy emailben kérheti, hogy az Adatkezelő az adatkezelést korlátozza, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) a Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás addig tart, amíg az Érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

6.5. Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett az Adatkezelő II. pontban megadott elérhetőségein keresztül, levélben vagy emailben kérheti az Adatkezelőtől az Érintettre vonatkozó, az Érintett által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik társaságnak továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jogának gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok társaságok közötti közvetlen továbbítását.

6.6. A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett az Adatkezelő II. pontban megadott elérhetőségein keresztül, levélben vagy emailben bármikor tiltakozhat személyes adatainak az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekein alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztal, a jogi eljárás kezdeményezése előtt az Érintettnek célszerű panaszát először az Adatkezelőnek írásban elküldeni a II. pontban foglalt elérhetőségeken, abból a célból, hogy az Adatkezelő a jogszerű állapotot magától helyreállítsa.

Az Érintett a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: www.naih.hu

Az Érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.

7.Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő a kockázat mértékének megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja az Érintett adatainak biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet, ideértve a személyes adatok kezelésére használt informatikai rendszerek és eszközök bizalmas jellegének biztosítását, integritást, rendelkezésre állását és ellenállóképességét. Így például informatikai eszközöket, így különösen tűzfalakat, titkosítást, fizikai védelmi eszközöket használ az Adatkezelő rendszereiben, továbbá fizikai védelemmel látja el mindazon helyszíneket, ahol az adatok hozzáférhetők.

8.A Tájékoztató felülvizsgálata, módosítása

Az adatkezelés körülményei időről-időre megváltozhatnak, illetve az Adatkezelő bármikor dönthet arról, hogy a folyamatban levő adatkezelését új adatkezelési céllal egészíti ki, ezért az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a Weboldalon a változásról tájékoztatást nyújt.

Hatályos: 2020. október 7-től